Cochlear Implant (CI)

Cochlear Implant (CI) er betegnelsen for et avanceret system, som kan skabe eller gen-skabe en form for hørelse hos døvblevne og døve. CI giver således svært hørehæmmede og døvblevne mulighed for at opfatte lyd.

 
Et CI består af en udvendig og en indvendig del. Den indvendige del, ”implantatet”, ind-sættes ved operation og består af en modtager og en elektrode, som er indopereret i øre-sneglen. Via elektroden i øresneglen sendes impulser til hørenerven, disse fortolkes som lyd i hjernens hørecenter.
Den udvendige del består af en mikrofon, en taleprocessor og en sender, der kan opfatte, bearbejde og sende lyde fra omgivelserne til den indvendige del. Taleprocessoren er forbundet til implantatet ved hjælp af en magnet.

For at lære at udnytte det nye lydsignal med et CI, gælder det for de fleste, at de har behov for undervisning hos en hørepædagog.

Forventninger, indsats og undervisning – Hvor godt kan man forvente at komme til at høre?
Det er meget vanskeligt at forudsige, hvor godt man kommer til at høre og fungere med CI. Nogle vil ”blot” få øget støtte til støtte for mundaflæsningen. Andre kommer til at kunne fø-re en ubesværet samtale på 2-mands-hånd i rolige omgivelser. Og andre igen kommer f.eks. til at kunne tale i telefon.

Det kræver en stor indsats at genvinde evnen til at høre efter CI-operation. CI-lyden er meget anderledes end det, man tidligere har hørt, og hjernen skal lære at bearbejde og fortolke det nye lydbillede, før man kan få forbedret sin evne til at høre og forstå tale.

Genoptræningen og tilvænningen foregår naturligvis først og fremmest i dagligdagen ved at lytte aktivt til hverdagslyde og talesprog. Den daglige træning suppleres med sproglig og auditiv undervisning og supervision hos hørepædagogen.

Undervisningen gives som udgangspunkt som eneundervisning og tilpasses den enkeltes behov. Nogle klarer sig med relativt få timers undervisning, mens andre skal bruge lang tid til genoptræningen. Der må sættes realistiske mål for undervisningen – men generelt handler det om at opnå størst muligt udbytte af implantatet. Undervisningen afsluttes, når hørepædagogen og CI-brugeren er enige om, at målet er nået.

Undervisningen gives mest intensivt i de første måneder og aftrappes gradvist. Som regel afsluttes forløbet efter ca. 1 år. Der tilbydes opfølgende samtaler, råd og vejledning efter aftale.

Hvordan er forløbet – og hvad tilbyder Center for Kommunikation? 
Man bliver indstillet til CI-operation af en ørelæge på Høreklinikken. Derefter foretages en række forundersøgelser og samtaler på CI-center Vest på Århus Sygehus, hvor det skal undersøges og vurderes, hvilke muligheder der er for en CI-operation. Først derefter tages den endelige beslutning. 
Når beslutningen er taget, vil man blive indkaldt til en forsamtale hos hørepædagogen. Ved samtalen tales bl.a. om selve forløbet, forventninger, genoptræningen og hvordan CI-apparatet fungerer i korte træk. Formålet er bl.a. at skabe det bedst mulige udgangspunkt for genoptræningen / undervisningen.

Efter operationen går der nogle uger, inden processoren bliver tilsluttet. Hørepædagogen tilbyder så vidt muligt at deltage ved selve tilslutningen i Århus.
Efter tilslutning gives undervisning / genoptræning, som er tilpasset den enkeltes behov. Efter afsluttet undervisningsforløb kan der aftales opfølgning samt råd og vejledning.

Se folder om "Cochlear implant" under foldere nederst på siden.