Frit valg af hjælpemidler

Hvis du er bevilget et hjælpemiddel i henhold til Lov om Social Service §112, har du mulighed for frit valg af hjælpemiddel og leverandør af hjælpemidlet.

Kommunen vil bevilge dig det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til at kompensere for din funktionsnedsættelse. Du kan udnytte din bevilling til at købe et andet hjælpemiddel mod selv at betale en eventuel merpris.

Hvis du vælger at købe et andet hjælpemiddel end det af kommunen bevilgede, skal du være opmærksom på en række forhold:

Valg af hjælpemiddel:

 • Hjælpemidlet må ikke være fuldstændig identisk med det hjælpemiddel kommunen kan stille til rådighed.
 • Hjælpemidlet skal opfylde de af kommunen stillede faglige specifikationer og krav til egnethed. Dit valg skal derfor godkendes af kommunen inden anskaffelsen.
 • Du er selv ansvarlig for at finde leverandører af hjælpemidler, der kan modsvare det af kommunen valgte.
 • Du er ligeledes selv ansvarlig for indkøb af et hjælpemiddel, som du selv har valgt.

Levering af hjælpemiddel efter eget valg:

 • Du må selv afholde evt. udgifter i forbindelse med dit frie valg - f.eks. transportudgifter, udpakning, samling af hjælpemiddel mm.
 • Hvis der er lang leveringstid på det hjælpemiddel, du vælger at købe, kompenserer kommunen ikke med et andet hjælpemiddel i ventetiden.

Beløb, der kan refunderes:

 • Du kan højst få refunderet et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, som kommunen har bevilget.
 • Hvis kommunen har en indkøbsaftale på hjælpemidlet, kan du højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet for hos sin leverandør.

Afregning af hjælpemiddel:

 • Ved afregning af et hjælpemiddel indkøbt efter fritvalgsordningen, skal du sørge for, at din leverandør sender faktura på hjælpemidlet - fratrukket din egenbetaling - direkte til kommunen. Alle danske leverandører skal fremsende faktura elektronisk. Du hæfter selv for egenbetaling og betaler direkte til leverandøren.

Ejendomsret:

 • Hjælpemidler, hvortil der er er ydet støtte, betragtes som udlån, og skal derfor leveres tilbage til kommunen, når du ikke længere har brug for dem. Dette gælder også, hvis du har indkøbt et dyrere hjælpemiddel end det, kommunen har bevilget.

Refusion af egenbetaling:

 • Hvis du returnerer et hjælpemiddel inden 4 år fra købstidspunktet, har du evt. mulighed for at få refunderet en del af din egenbetaling. Kommunen vil ved returneringen vurdere, om hjælpemidlet har en generelt forøget anvendelighed, som følge af dit merkøb, og vil da kunne refundere en del af din egenbetaling.
  • Egenbetaling på op til 2.500 kr. refunderes ikke.
  • Din egenbetaling nedskrives med 1/48 for hver måned, der er gået siden hjælpemidlet er indkøbt.

Reparation af hjælpemiddel indkøbt efter frit-valgs-ordningen:

 • Hvis der på grund af dit frie valg af hjælpemiddel bliver tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal du selv betale udgifterne hertil.