Høreafdelingen

Høreafdelingen varetager opgaver i forhold til specialundervisning samt rådgivning og vejledning i henhold til servicelovens bestemmelser herunder udredning og afprøvning af hjælpemidler. Dertil kommer opgaver i kombination med andre lovgivningsområder indenfor blandt andet beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesområdet.

Formålet med opgavevaretagelsen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et høretab / en hørelidelse for at fremme borgerens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet og forbedre funktionelle færdigheder og personlige kvalifikationer.

Målgrupper
Høreafdelingen tilbyder en række ydelser til:

 • Borgere med høreproblemer - nedsat eller manglende hørelse,
 • Døve og døvblevne,
 • Tinnitus- og meniéreramte,
 • Erhvervet døvblindhed
 • Pårørende til borgere med høretab og hørerelaterede problemstillinger,
 • Fagligt personale, der beskæftiger sig med borgere med høretab.

Høreafdelingen varetager desuden opgaver i forhold til institutioner, skoler, jobcentre m.fl.

Høreafdelingens tilbud
Ydelserne omfatter som udgangspunkt afdækning og udredning af hørenedsættelsen og andre hørerelaterede problemstillinger i forhold til visitation eller indstilling til forskellige tilbud og foranstaltninger.

Høreafdelingens tilbud retter sig dels til borgere med høreproblematikker dels til fagligt personale, institutioner m fl.

Høreafdelingens tilbud omfatter følgende:

 • Undervisning i brug af høreapparat
 • Undervisning i høretaktik og kompenserende strategier
 • Undervisning og vejledning af tinnitus- og hyperacusisramte
 • Undervisning og vejledning af ménièreramte
 • Undervisning og vejledning af cochlear implanterede
 • Introduktion til og afprøvning af høretekniske hjælpemidler
 • Tilbud til børn og unge
 • Særlige tilbud til erhvervsaktive
 • Opgaver i forhold til borgere med erhvervet syns- og høretab
 • Kurser til fagligt personale
 • Tilbud generel information om hørelse, konsekvenser af høretab mv. til arbejdspladser, fagforeninger m.fl.