Kursus for sundhedsfagligt personale

Kurset henvender sig til personale på plejecentre, hjemmehjælpere og SOSU-personale, som i det daglige har kontakt med høreapparatbrugere.

Sundhedsfagligt personale giver udtryk for, at de ikke er trygge ved eller har kendskab nok til, hvordan de håndterer borgernes høreapparater.
Det betyder, at borgere, som ikke er selvhjulpne, sidder med høreapparater, som af en el-ler anden grund ikke fungerer optimalt.

Deltagelse i kurset giver redskaber til at håndtere typiske problemstillinger, der opstår i kontakten med ældre med høreproblemer.

På kurset opnås viden om:

  • Høretab og konsekvenserne af et høretab.
  • Betydning af skelnetab
  • Praktisk gennemgang af almindelig vedligeholdelse og betjening af høreapparater.
  • Høretekniske hjælpemidler – teleslynge, telefon, mv.
  • Praktisk anvendelig viden om typiske problemstillinger i relation til høretab og høre-apparater.
  • Strategier til forbedret kommunikation med hørehæmmede - høretaktik og god kom-munikation.
  • Lidt om høreområdets struktur, hvor henvender man sig

De enkelte centre/områder har ingen udgift til selve undervisningen, ud over personale-timeforbruget.
 

Kurset kan enten afholdes på Center for Kommunikation eller på arbejdspladsen.
 

Ved ønske om tilrettelæggelse af kursus rettes henvendelse til Center for Kommunikation, Høreafdelingen. Tlf. 96 28 49 00 eller på mail cfk@herning.dk