Specialrådgivning.

Formål:

  • At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge problemer affødt af høretabet,
  • At tilgodese behov, der følger af den nedsatte hørelse
  • At sikre personer med nedsat hørelse de bedste muligheder for at gennemføre uddannel-se
  • At bidrage til at personer med nedsat hørelse fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet


Specialrådgivningen henvender sig til:

  • borgere med nedsat hørelse, der oplever problemer på grund af høretabet i forbin-delse med uddannelse og arbejde
  • sagsbehandlere og andre i det offentlige, der har brug for information og vejledning omkring høremæssige problemstillinger
  • uddannelsessteder og arbejdspladser med studerende eller ansatte, der har høre-problemer

Indhold
Specialrådgivning til unge i forbindelse med overgang til uddannelse kan for eksempel indeholde oplysninger om støttemuligheder i uddannelsessystemet, hjælp til udredning og ansøgning om specialpædagogisk støtte, oplysninger om hjælpemidler, støtteundervisning og tolkning, rådgivning til kommende uddannelsessted samt opfølgning i uddannelsen.

Specialrådgivning til voksne i relation til fastholdelse på arbejdsmarkedet kan indeholde oplysning om sociale- og arbejdsmarkedsmæssige kompensationsmuligheder, udredning i forhold til kompenserende tiltag, henvisning til andre foranstaltninger.
Rådgivning til brugere omhandler også accept, erkendelse og personlige konsekvenser af høretab, samt information og rådgivning til familie m.fl.

Til kommunale sagsbehandlere, medarbejdere i jobcentrene, arbejdspladser, uddannel-sessteder mv. kan gives information om de særlige konsekvenser et høretab har i relation til arbejdsevnen. Der kan gives rådgivning i forhold til støttemuligheder efter lovgivning indenfor social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Se punkterne "Tilbud til erhvervsaktive" og "Tilbud til unge"-